I Örebro planeras ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre människor. Ett sådant kräver lång framförhållning. Våren 2015 ska det stå inflyttningsklart. Någon gång under 2013 ska byggnationen upphandlas och tills dess sker planeringen vad gäller storlek, utformning och kvalitativa värden för verksamheten i boendet.

Som ett första led i planeringen – nu när själva tomten är utsedd men ingenting annat fastställt – hade det ansvariga kommunalrådet kallat till en medborgardialog. Frågan för dagen var: Vad vill du ska finnas på ett vård- och omsorgsboende den dag du flyttar dit?

Ett 50-tal intresserade – de flesta äldre – hade infunnit sig för att dela med sig av sina synpunkter. Upplägget var noga genomtänkt så att deltagarnas uppfattning verkligen skulle komma fram: vid ett antal mindre bord satt dels deltagare i medborgardialogen, dels politiker med uppdrag att stimulera samtalet och förteckna de synpunker som fördes fram.

Bostäder för äldre i Örebro

Vid medborgardialogen hade kommunens boendestrateg inledningsvis en viktig roll. Det ankom på henne att berätta om de olika formerna av bostäder för äldre som finns i vår kommun:

För yngre seniorer finns seniorbostäder, sammanlagt 2.000 på 50 adresser och med olika hyresvärdar. Ovanligt många seniorbostäder för en kommun av vår storlek. Alla har en nedre åldersgräns som varierar sinsemellan. Alla erbjuder också viss service, som också den varierar från boende till boende.

Så har vi mellanformen trygghetsbostäder. Liksom då det gäller seniorbostäder görs ingen behovsbedömning utan ett kösystem avgör vem som ska få en ledig bostad. Också här finns en nedre åldersgräns. I trygghetsbostäderna, det finns hittills enbart två anläggningar med sådana i Örebro, finns matservering, trygghetslarm och personal som ger service. Vård och omsorg ges av den ordinarie hemvårdspersonalen.

Sirishof byggt omkring 1990 och det första äldreboende som jag var med och planerade

Så, till sist, finns vård- och omsorgsbostäderna för äldre med stora omsorgsbehov och med svårigheter att klara boendet i vanliga lägenheter. Boendeformen är lägenheter med eget hyreskontrakt. I Örebro finns 23 enheter med sammanlagt 1.200 lägenheter.

I vård- och omsorgsboendet erbjuds vård och omsorg dygnet runt, här finns sjuksköterskor även på natten. Här ordnas aktiviteter och här erbjuds utevistelse. Medelåldern är hög: 85 år för kvinnor, 82 år för män.

Vad tyckte då medborgarna?

Viktigast är personalen
Bland alla de synpunkter, som fördes fram under kvällen, återkom personalens betydelse om och om igen. Personal på ett vård- och omsorgsboende ska ha god kompetens då det gäller vård och omvårdnad. Inom demensvården ska de helst vara utbildade så kallade Silviasystrar. En geriatriker ska finnas anställd i kommunen – här är man medveten om att det krävs en lagändring. Det är inte rimligt, ansåg någon, att kommunens sjuksköterskor ska behöva söka stöd hos en stafettläkare om vars kompetens man inte har en aning. En arbetsterapeut ska finnas med uppgift att fullfölja den träning som påbörjats på sjukhuset. Arbetsledning som är närvarande i vardagen är viktig, administrationen kan någon annan sköta.

Förutom kunskaper om vård och omvårdnad ska personalen ha förmåga till inlevelse i de boendes situation. Det får de genom att lära känna de boende, alltså krävs kontinuitet i personalgruppen. Stor betydelse har det att de kan medverka till en värdig vård vid livets slut.

I boendet ska det finnas personal med kunskaper nog för att kunna hjälpa de boende med individuella och gemensamma hörhjälpmedel.

Huset och dess omgivning
Hur ska huset byggas? Här fanns delade meningar. Någon tyckte att hela huset ska byggas i ett plan med en liten uteplats för varje lägenhet. Någon annan föredrog ett hus i flera våningar och med en omgivning där människor i olika åldrar rör sig. En park är viktig, gärna med en promenadslinga där man också kan ta sig fram i rullstol. Upphöjda odlingsbäddar ville flera ha. Någon önskade sig en innergård med tak.

Inomhus ska det finnas en samlingssal som rymmer alla dem som bor i huset. Här ska finnas bioduk och naturligtvis en hörslinga. Trivsamma personallokaler ska det finnas och personalen måste få en egen matsal, så att de kan gå undan en stund under arbetsdagen. Matlagningskök ska finnas i huset. Lägenheterna ska inredas i medvetande om de äldres minskade rörlighet.

I anslutning till vård- och omsorgsboendet bör det finnas frisör och fotvårdare, bank, apotek och vårdcentral.

Särskild planering för döva äldre
Till medborgardialogen hade kommit flera medlemmar i Dövas förening. Via teckenspråks­tolkar förde de fram sina speciella behov då det gäller ett vård- och omsorgsboende. Med hänvisning till Stockholm, Göteborg och Malmö föreslog de en särskild avdelning för äldre med teckenspråk som sitt första språk. Den avdelningen måste inredas på särskilt sätt med mörka färger, texttelefon, utan akustiska ring- och larmsignaler. Matsalen måste inredas med runda bord så att alla ser varandra. All personal måste, förstås, ha goda kunskaper i teckenspråk.

Parboende
Så nämndes möjligheten till parboende. Det finns ju nu en särskild lag som ger äldre med beslut om vård- och omsorgsboende rätt att få sin make/maka som medflyttad – även om han eller hon inte har minsta vårdbehov. Någon nämnde att en frisk make/maka kunde bo i närbeläget trygghetsboende men det överensstämmer inte med den nya lagen. Alltså måste redan på ritningsstadiet bedömas hur många lägenheter som ska anpassas för par, där den ene ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ett förslag var att sådana lägenheter ska förses med två ingångar så att medföljande make får en egen ingång för sig och sina gäster.

Fortsatt medborgardialog
Det är lätt att se att kvällens medborgardialog blev en succé. De som hade ansvar för den föreföll mycket nöjda och utlovade ytterligare avstämningar under byggprocessens gång. De värden som framfördes av de närvarande kommer att tas till vara, kanske inte alla och kanske inte helt men “utifrån förutsättningarna” som kommunalrådet nämnde det.

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande