I alla tider har makar åldrats olika: för den ena maken läggs år till år utan större förändringar vad gäller olika funktioner medan den andra åldras med sjukdomar och vårdbehov. Följden kan bli att den ena maken flyttar till en särskild boendeform eller, om makarna inte står ut ens med tanken på att skiljas åt, att den friska maken får en tung omsorgsbörda i det gemensamma hemmet.

Många äldre par protesterar numera mot att behöva skiljas åt på äldre dar. I en del kommuner har man ordnat ett gemensamt boende för makar också då enbart den ena behöver vård och omsorg. Men detta har då skett stick i stäv mot lagstiftningen. Lagen säger att en insats ska beviljas om en person har behov av den och därmed uppnår ”skälig levnadsnivå”.

Lagstiftning om parboende

Under några år har en statlig utredning funderat över hur man ska kunna göra det möjligt för par att bo tillsammans i ett vård- och omsorgsboende men ändå följa lagstiftningen. Utred­ningen har resulterat i en lagändring som trädde i kraft den 1 november 2012.

Lösningen blev att slå fast att det faktiskt ingår i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin make eller sambo också i ett särskilt boende för vård och omsorg – oavsett om en eller båda har behov av att bo där.

En första förutsättning för sammanboende i en särskild boendeform är att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott, är gifta eller sambo.

En andra förutsättning är att båda uttalat vill sammanbo i ett särskilt boende.

Bostaden

En bostad i ett särskilt boende består oftast av ett rum och ett stort hygienutrymme, sammanlagt högst 20 kvadratmeter. Möjlighet att laga mat finns inte, däremot att värma vatten och koka kaffe. Ett kylskåp brukar finnas.

Det är lätt att förstå att detta är en bostadsstandard, som passar en person med stora omvård­nads­behov men inte en medflyttande make/maka. Han eller hon måste få möjlighet att fort­sätta vara aktivt, ta emot gäster, laga sin mat, tvätta sin tvätt. Som medflyttande måste man klara sig på egen hand på samma sätt som om man bott kvar i eget boende.

Bostaden måste alltså utformas så att den ger möjlighet både för avskildhet och ro för den som har omvårdnadsbehov och för ett aktivt liv för den andra. Flera kommuner arbetar nu på lösningar för att uppnå detta. I Stockholm har man redan ett boende där några ”vanliga” bostäder är sammanbyggda med vårdbostäder och där enbart en dörr skiljer dem åt. I Örebro arbetar vi på en god lösning.

Hyresförhållandet.

Vad händer med bostaden när den make avlider, som för sitt omvårdnadsbehov en gång beviljades vårdbostaden? Kommunen kan ju behöva lägenheten för andra personer som önskar parboende.

Också detta har man funderat över men inte helt funnit en lösning på. Å ena sidan har makar rätt att överta en gemensam lägenhet. Å andra sidan är parboendet ett kategoriboende för personer med särskilda behov. Det bästa är, tycker Sveriges Kommuner och Landsting, att man i förväg avtalar vad som ska gälla och skriver in det i hyresavtalet för lägenheten. Vissa par har kanske hyrt ut sin tidigare lägenhet i andra hand, för andra är det rimligt att kommu­nen erbjuder ett annat boende till den som tidigare var medflyttande.

Parboendegaranti – en självklarhet.

Den nya rätten till parboende är ett led i den enskilda människans självbestämmande – ett självbestämmande som han/hon kan utöva även då behov av vård och omsorg annars sätter gränser. Steget dessförinnan var kravet på att makar eller sambor, som båda hade behov av ett särskilt boende, skulle få plats i samma kollektiva boende.

Dessförinnan, och jag ryser vid minnet, gällde det som jag upplevde för femtio år sedan under min korta tid som vikarie på Stockholms stads remitteringsbyrå. Det var den institution, som hade till uppgift att finna en plats till äldre personer med stora vårdbehov. Här gällde det att snabbast möjligt och alldeles mekaniskt fördela lediga platser på stadens vård- och sjukhem oavsett om det ledde till att makar åtskildes för alltid.

En del återstår säkert innan parboendet är en självklarhet. Men viljan finns och lagen ger garantierna.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande